Oost-Groningen. Huisbezit voor iedereen. Dat is wat de regering in Den Haag wilde. Het werkte heel goed tot 2013, toen de huizenbel barstte.

Het ooit goedbedoelde systeem van sterk gesubsidieerde sociale huisvesting en door de overheid gesubsidieerd eigenwoningbezit is een boemerang geworden voor de staat en de burgers. Huiseigenaren met te hoge schulden, executies van eigendommen, verkopen met hoge verliezen en banken die de belastingbetaler moest redden. Nog steeds staan de bestaansmiddelen in Oost-Groningen onder druk. Op bijna alle gebieden presteert Oost-Groningen ver onder het Nederlandse gemiddelde. Om de situatie te verlichten is de Regio Deal Oost-Groningen opgericht, waarin de regio samenwerkt met de provincie Groningen en met financiële steun uit Den Haag om de leefbaarheid in de regio te verbeteren.

Het oosten van Groningen staat namelijk voor een enorme uitdaging wat de woningvoorraad betreft. Vooral de onderkant van de huizenmarkt is kwetsbaar, wat duidelijk te zien is. Daarom werken de gemeenten in Oost-Groningen al jaren samen in het RWLP (Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan). Naar aanleiding van deze samenwerking heeft Oost-Groningen bij het Nationaal Fonds voor de Volkshuisvesting cofinanciering aangevraagd, maar dit is nu afgewezen.

Het aandeel goedkope koopwoningen is hoog en het RWLP stelt dat sommige huiseigenaren niet altijd financieel in staat zijn hun woning naar behoren te onderhouden, laat staan te moderniseren en duurzamer te maken. Met de middelen uit het volkshuisvestingsfonds konden huizen worden gerepareerd.

Elke gemeente werkt aan een gebiedsgerichte aanpak om de woningvoorraad in dorpen en wijken te verbeteren, waarbij ook sociale problemen worden aangepakt. De gebiedsgerichte aanpak, die ook deel uitmaakt van de Region Deal, vergt inzet en geld voor een langere periode. De Regio Deal is een investering in de kracht van Oost-Groningen. De nadruk ligt op goed onderwijs, betere kansen op werk, goede voorzieningen, verbetering van de gezondheid en het behoud van een aantrekkelijke leefomgeving.

Oost-Groningen is niet de enige regio die een aanvraag heeft ingediend voor een bijdrage uit het Woningfonds. De problemen in Oost-Groningen zijn welbekend in Den Haag. Zonder financiële steun op langere termijn zal de woningmarkt in de regio Oost-Groningen het zeer moeilijk hebben om zich te herstellen en zal dit ook steeds duidelijker worden voor bezoekers van de kleine steden en dorpen.