DE STAD ONTWIKKELEN TOT EEN  PLAATS OM TE LEVEN

EEN GESPREK MET MARION TERHALLE (FDP)

Aschendorf. Als Marion Terhal­le (FDP) haar zin krijgt, zou haar verdere politieke carrière wel eens een nieuwe wending kun­nen nemen. De inwoner van Aschendorf, ereburgemeester, wil graag burgemeester van de Fehnstadt Papenburg worden.

Marion Terhalle beschouwt de kwestie van een nieuw zwem­bad, dat twee kandidaten als punt in hun verkiezingspro­gramma hebben opgenomen en willen uitvoeren, als een project waarover reeds een besluit is genomen. „Wij zijn het er al lang over eens dat er een nieuw gecombineerd zwembad moet komen. De vraag is alleen – hoe het er precies uit zal zien en hoe dit plan in detail kan worden uit­gevoerd. Tot de voltooiing er­van moeten de diensten van de Papenburgbaden in stand wor­den gehouden zodat zwem­lessen kunnen blijven worden gegeven en zwemsporten kunnen worden beoefend. Dit is ook een belangrijke vrijeti­jdsfactor die niet mag worden genegeerd. En dat brengt me bij mijn belangrijkste zorgen in deze verkiezingscampagne. Ik wil dat mensen zich hier op hun gemak voelen. In alle de­len van de stad en vooral in alle leeftijdsgroepen. Dit houdt ook de mogelijkheid in om pre­ventief te sporten, maar ook om plezier te beleven aan het sporten. Maar het lijdt geen twijfel dat het district Aschen­dorf ook een rol speelt voor Terhalle.

„Intussen hebben we uit subsi­diepotjes herontwikkelingsgel­den ontvangen, waarvan een deel al wordt gebruikt. Zo is de oude Thormannhalle gesloopt en wordt er iets nieuws gebou­wd, de Pilz is gerenoveerd en heeft de spaarbank een nieuw onderkomen gekregen. Nu moet het marktplein worden ontwikkeld tot een plek om te wonen, waar mensen zich prettig voelen en niet alleen maar parkeren. Ook bedrijven, ondernemers en werknemers moeten zich thuis voelen. En hier moet aan het midden- en kleinbedrijf een grotere rol worden toebedeeld. Een uit­breiding en betere netwerk­vorming van de bedrijfsontwik­keling en meer drempelloze en digitale aanbiedingen in het gemeentehuis zouden voor mij zeer belangrijke punten zijn die ik graag zou willen verwe­zenlijken“, aldus Terhalle. Zij had in een uitvoerige motie al opgeroepen tot een app voor Papenburg.

Als we het over alle leeftijds­groepen hebben, speelt de jeugd een belangrijke rol in onze stad. Hier toont Marion Terhalle zich verrassend goed geïnformeerd: „Dat klopt, om­dat ik zelf moeder ben, heb ik altijd gemerkt wat er ont­breekt. Ik ben nog steeds van mening dat er een actievere jeugdgemeenteraad moet ko­men, waar echt naar geluisterd wordt. Of jongeren nu een dis­cotheek of een andere vorm van ontmoetingsplaats willen, zij moeten daarover kunnen meebeslissen. Net als bij het skatepark zou een enquête on­der jongeren de aanzet kunnen geven tot de uitvoering, ook om potentiële investeerders te vinden en te overtuigen“, legt zij uit.

In alle verkiezingsprogramma‘s van alle partijen – worden ook de slechte fietspaden, voo­ral die in de Emdenerstraße, aan de orde gesteld. Terhalle raakt echt gepassioneerd over dit onderwerp. „Ik werd er zo boos over dat ik gele verf en een sjabloon wilde halen en dreigde dat ik het persoon­lijk zou gebruiken om de weg als fietspad te markeren. Het ging mij erom dat fietsers daar zonder problemen op de weg mochten rijden, omdat zij het opgebroken fietspad gewoon niet kunnen gebruiken. In de tussentijd zijn er markeringen, maar dat kan geen permanen­te oplossing zijn. Voor mij du­urt dit al veel te lang, maar de planning is nu tenminste aan­besteed, zodat we eindelijk snel met de planning kunnen beginnen,“ zegt zij. De uitbrei­ding van de fietspaden moet een hoge prioriteit hebben. Marion Terhalle heeft ook haar eigen mening over het onder­werp elektrische auto‘s. „Ik weet dat elektrische auto‘s in eerste instantie goed klinken en ook dat er subsidieprogram­ma‘s zijn en dat de oplaadinfra­structuur langzaam wordt uit­gebreid. Maar ik zie het meer als een overbruggingstech­nologie totdat we erin slagen over te schakelen op water­stof, bijvoorbeeld. Mobiliteit als geheel moet opnieuw wor­den bekeken. De fiets zal in de toekomst een nog grotere rol spelen en er moeten autode­eldiensten worden ontwikkeld en uitgebreid, net als fietspa­den natuurlijk“, besluit Terhal­le. A.T.L