“Wij, de UWG Papenburg, zijn een vereniging van burgers die niet bij een partij horen. Meer burgerparticipatie en meer transparantie in de lokale politiek – dat is waar wij voor staan. Politiek betekent voor ons dat we de burgers serieus nemen en samen met hen besluiten nemen. Ons doel is de elementen van directe democratie te versterken.”Meneer Uchtmann, dat is wat er op uw homepage staat, democratie versterken – klinkt goed. Transparante besluitvorming? Als het om fietspaden gaat, is dat misschien mogelijk, maar geldt dat voor alle kwesties?

Zonder transparantie is burgerparticipatie niet mogelijk. Transparante besluitvorming is voor ons dan ook een belangrijk onderdeel van het raadswerk. Waar mogelijk moeten burgers in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij besluiten van de raad (of een comité) en aldus de kans krijgen om de procedures in de raad en het bestuur te begrijpen en mede vorm te geven.

Dit zal niet altijd mogelijk zijn, maar het zou een beginsel van politieke actie van politici en bestuurders moeten zijn. Want alleen als de burgers bij de besluiten worden betrokken en eraan deelnemen, zullen zij deze besluiten aanvaarden en steunen. Transparantie en participatie van de burgers zijn daarom onze belangrijkste richtsnoeren. Voorbeelden van dergelijke beslissingen waarbij de burgers niet of te laat werden betrokken, zijn de bouw van de ALDI-supermarkt naast de St. Nicolaaskerk en de geplande openluchtwerf in het stadspark.

Overigens ijveren wij er al jaren voor dat alle commissievergaderingen zoveel mogelijk openbaar zijn en hebben wij herhaaldelijk gepleit voor de afschaffing van niet-openbare vergaderingen wanneer naar onze mening de uitsluiting van het publiek niet gerechtvaardigd is. Tot dusver is hiervoor in de Raad echter nog geen meerderheid gevonden.

In uw verkiezingsprogramma noemde u de landbouw, die als een zeer belangrijk punt kan worden beschouwd. U wilt dieren houden die bij de soort passen. Is er een realistisch plan om dit uit te voeren? Dit is geen nieuwe wens…

Onze boeren moeten in de toekomst een eerlijke kans krijgen om een behoorlijk inkomen te verdienen. Tegelijk mogen dierenwelzijn en milieubescherming geen secundaire kostenfactoren blijven. De gestimuleerde wereldhandel in grondstoffen en vlees heeft geleid tot ongewenste ontwikkelingen – vooral bij de invoer van soja, palmolie en andere producten uit ontboste gebieden – die onmiddellijk moeten worden stopgezet. Papenburgse politici hebben de mogelijkheid om, bijvoorbeeld via bouwwetten, invloed uit te oefenen op de vraag of zij een aan de soort aangepaste veehouderij en biologisch geproduceerd voedsel bevorderen of voorrang geven aan industriële massaproductie.

Tegelijkertijd kunnen wij, consumenten, er ook toe bijdragen dat onze landbouwers profiteren van de aankoop van regionale en seizoensgebonden producten, waardoor een omschakeling van de landbouw aantrekkelijk wordt. Gezond voedsel van hoge kwaliteit is niet verkrijgbaar als goedkope junkfood bij discounters.

Verder citeert u integratie. Een onderwerp dat sinds 2015 het buzzword bij uitstek is. En toch zien we dat er steeds meer parallelle universums ontstaan, vooral in grote steden, omdat we deze mensen niet echt bereiken of hun cultuur niet begrijpen. Hoe wil je dat veranderen of voorkomen?

Hier in Papenburg hebben wij in de afgelopen jaren een goed functionerend netwerk van vrijwillige en voltijdse helpers opgebouwd, waarbij alle belangrijke instellingen betrokken zijn. Als gevolg van de Coronapandemie zijn belangrijke elementen van dit netwerk de afgelopen anderhalf jaar echter tot stilstand gekomen: de taalcursussen voor migranten konden niet langer worden gehouden in de VHS Papenburg. Nu pas beginnen de eerste cursussen weer langzaam op gang te komen.

Aangezien de beheersing van de Duitse taal een essentiële sleutel is tot de integratie in de wereld van het leven en het werk, moet alles hier zo snel mogelijk weer op gang worden gebracht. Alleen zo krijgen de vluchtelingen die hier naar Papenburg zijn gekomen en nog zullen komen, een kans om deel uit te maken van de Papenburgse samenleving.

Dit kan echter – naast het succesvol afronden van de taalcursussen – alleen slagen als er voldoende huisvesting voor deze bevolkingsgroep beschikbaar is. Op dit moment zijn de betaalbare woningen in Papenburg, die toch al zeer schaars zijn, echter niet eens voor alle plaatselijke burgers beschikbaar. Er is hier dringend behoefte aan actie!

En er moeten dringend wijzigingen in het asiel- en vreemdelingenrecht op wetgevingsniveau komen waardoor mensen met een migratieachtergrond die hier als vluchteling aankomen, mogen werken nadat zij de taalcursussen met succes hebben doorlopen en niet hoeven te wachten op erkenning als asielzoeker.

Zolang mensen die zich hier willen vestigen geen vooruitzichten worden geboden op de woning- en arbeidsmarkt, zullen we het probleem van de migratie naar grote steden naar familieleden die daar al wonen en de gettovorming die daardoor in de hand wordt gewerkt, niet kunnen oplossen.

Wij stellen ons ook op het standpunt dat alle mensen van nature in onze samenleving thuishoren. Het maakt niet uit hoe ze eruit zien, welke taal ze spreken en of ze een handicap hebben. Iedereen moet gelijke rechten hebben en naar vermogen aan de samenleving kunnen deelnemen.

Daartoe eisen wij drempelloos, eenvoudig taalgebruik, vooral in officiële mededelingen.

Kinderen met een handicap of met een migratieachtergrond moeten dezelfde toegang tot onderwijs hebben als kinderen zonder handicap of zonder migratieachtergrond. Daarvoor hebben we steun en ontmoetingen nodig. Ons doel is om veel ontmoetingsplaatsen zonder drempels te creëren in een grote verscheidenheid aan woonruimtes. Ontmoetingen in sport, spel, amusement en leren.

Om deelname aan het sociale leven mogelijk te maken, moet openbaar vervoer zonder drempels worden gewaarborgd. Er wordt in Papenburg al veel gedaan voor kinderdagverblijven en scholen. Er is echter een gebrek aan mensen in de administratie die altijd beschikbaar zijn voor de behoeften van de gezinnen. De UWG eist de deelname van jongeren aan de besluitvorming. Beslissingen moeten met hen worden genomen en niet over hen. Wij pleiten voor een kindvriendelijke gemeente en vragen om een kindervertegenwoordiger in de stad. Wij pleiten voor aanbiedingen voor gezinnen, kinderen en jongeren in alle delen van de stad, onder het motto: korte benen, korte wegen.

Mr. Uchtmann, dank u voor het interview. A.T.L