2021 burgemeestersverkiezingen in Papenburg

“Wij hebben de moed om verantwoordelijkheid te nemen”, zegt de begroeting van CDU-kandidaat Pascal Albers.

In gesprek met het Ems Dollart Journal komt hij open over, vooral tegenover een Duits-Nederlandse krant. We spraken met hem over zijn verkiezingsprogramma en zijn ideeën voor Papenburg.Mijnheer Albers, ik heb het al in de inleiding geschreven. U vindt de relatie met Nederland erg belangrijk. Waar ziet u precies de voordelen voor de stad Papenburg?

Grensoverschrijdende samenwerking met Nederland is van de grootste waarde voor ons Papenburg in een Europa dat naar elkaar toe groeit. We wonen direct aan de grens. Wij moeten intensiever gebruik maken van het daaruit voortvloeiende potentieel voor nauwe uitwisseling, vooral op het gebied van het bedrijfsleven, het onderwijs en de cultuur, ten einde de kwaliteit van het bestaan voor iedereen te verbeteren. Er bestaan reeds sterke economische banden die nog verder moeten worden uitgebreid. Dit zal leiden tot aantrekkelijker banen die geschoolde werknemers naar onze regio zullen lokken. Het is voor mij ook belangrijk om de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Papenburg uit te breiden. Buiten het medische gebied moeten verdere studie- en samenwerkingscursussen mogelijk zijn. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een dergelijke overdracht van kennis.

Over uw verkiezingsprogramma. U wilt economische ontwikkelingsmaatregelen om de industrie en de handel te bevorderen en van Papenburg een uiterst aantrekkelijke vestigingsplaats voor industrie, handel en nijverheid te maken. Wat bedoel je precies? Waar liggen de voordelen voor bedrijven om zich te vestigen?

De gemeentelijke bedrijfspromotie moet actief naar de bedrijven toegaan, een voortdurende uitwisseling onderhouden en zich zowel op de grotere als op de kleinere en middelgrote bedrijven richten. Een goed functionerende middenklasse is de basis voor levenskwaliteit en sociale zekerheid. Door hier nog meer steun te verlenen, stellen we lokale banen veilig en creëren we nieuwe. De vraag naar commerciële grond blijft groot. Daarom moeten we in alle delen van de stad meer industrieterreinen aanwijzen en vooral de Bokeler Bogen bij de haven realiseren. Wij moeten altijd handelen volgens het motto om samen met de ondernemingen onbureaucratische en snelle oplossingen te vinden. Wij kunnen alleen in onze toekomst investeren met de handelsbelastingen van onze bedrijven, die de belangrijkste bron van inkomsten van onze stad vormen. Het probleem van de geschoolde arbeidskrachten in Emsland is een bijzonder probleem. De kwestie heeft ook te maken met economische ontwikkeling. Zelfs als u bedrijven in Papenburg vestigt, heeft u vaak geschoolde arbeidskrachten nodig, die u vaak alleen via een levendige stad kunt bereiken. Is het spannend voor een ingenieur uit Bremen om met een 15-jarige tweeling naar Papenburg te verhuizen? wetende dat zijn kinderen nogal wanhopig zullen zijn voor een discotheek of zo?

Papenburg heeft zich de laatste jaren positief ontwikkeld en wordt steeds stedelijker. Er worden meer evenementen en culturele manifestaties aangeboden, vooral voor het jongere publiek, zoals Classic versus Pop, Citybeats DJ-sets of zelfs bandwedstrijden. Maar er is meer: het is tijd om intensiever te zoeken naar oplossingen om een investeerder en een locatie te vinden voor een club met een huiskamergevoel om te dansen en te feesten. Een muziekfestival zou ook in Papenburg mogelijk moeten zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat we punten scoren als groene stad met veel lokale recreatiegebieden en eersteklas onderwijsinstellingen.

Dat brengt ons bij het volgende punt. In uw verkiezingsprogramma staat dat alle generaties zich thuis moeten voelen. Vindt u dat Papenburg genoeg te bieden heeft – vooral voor jongeren?

Een aantrekkelijk Papenburg voor iedereen – dat ligt me na aan het hart. Wij moeten de belangen van de oudere en de jongere generatie met elkaar verzoenen. Dat is altijd een enorme uitdaging. Maar één ding is zeker: we moeten nog meer doen voor jongeren. Een eerste begin is gemaakt: we hebben onlangs een nieuw skatepark geopend bij het jeugdcentrum, waarvoor de politici van de stad 300.000 euro beschikbaar hebben gesteld. Het park is samen met veel jongeren ontwikkeld, is tot ver buiten Papenburg bekend en wordt nu al zeer goed ontvangen.

We moeten nu doorgaan en meer vrijetijdsvoorzieningen creëren. We hebben al een sterk jeugdcentrum op het marktplein, met onder meer de JUZ-TV. Maar ons jeugdwerk moet nog breder worden opgezet, in alle delen van de stad. Voor mij horen daar bijvoorbeeld ook een nieuwe fietsenstalling in Obenende bij en een jeugdhonk in Aschendorf dat eindelijk weer open kan. De ondersteuning van het vrijwilligerswerk in onze talrijke clubs is eveneens een belangrijke taak. De clubs zijn de eerste aanloophaven voor onze jeugd; zij zijn er actief en geëngageerd.

“De consequente vermindering van de herontwikkelingsachterstand zal een zaak voor de baas zijn”, zo kondigde u het aan. Kunt u deze beslissing alleen nemen, en zo niet, waar haalt u dan de zekerheid vandaan dat u een meerderheid kunt bundelen die uw project ook tot een zaak van de baas maakt? En waar haalt u het geld vandaan om uitgebreide renovatiemaatregelen door te drukken?

Ik fiets zelf ook graag zo vaak mogelijk, en ik weet precies wat er moet gebeuren. Op mijn initiatief zijn de politieke besluiten om onze wegen en fietspaden te renoveren al enige tijd geleden genomen. Bovendien hebben wij de fondsen onlangs opnieuw verhoogd.

Nu moet de uitvoering van de politiek vastgestelde maatregelen ten belope van bijna 10 miljoen euro eindelijk met meer passie door de administratie worden voortgezet. Ik begrijp het ongenoegen van de mensen. Er is geen probleem van bewustzijn, de politici hebben gehandeld. Nu ligt de bal bij de regering. Voor mij is dit ook een reden om de stap te zetten van het ereambt van raadslid naar het voltijdse ambt van burgemeester. Het beschikbaar gestelde geld moet worden besteed aan dringend noodzakelijke verbeteringen van het padennet.

Na een succesvolle verkiezing zal ik een fietscommissaris aanstellen die zich zal richten op renovaties en nieuwe mobiliteitsconcepten. We moeten beter en innovatiever worden. Ook moeten we in de toekomst geld beschikbaar stellen om Papenburg nog aantrekkelijker te maken als fietsstad 2.0. Ik zie een groot potentieel om nieuwe, supraregionale financiering aan te trekken.Digitalisering lijkt voor u een zeer belangrijk punt te zijn, althans de term wordt door u vaak gebruikt. Ziet u er alleen maar voordelen in of kan digitalisering omgekeerd ook heel onpersoonlijk zijn?

Digitalisering kan processen vereenvoudigen en versnellen. Vooral in de tijd van de Coronapandemie hebben we duidelijk ervaren dat we een inhaalslag moeten maken. Wat Papenburg betreft, zou ik graag zien dat wij de digitale infrastructuur in onze gemeentescholen consequent blijven uitbreiden en ervoor zorgen dat alle diensten in ons gemeentehuis 24 uur per dag beschikbaar zijn. Veel dingen zijn goed op weg. Zo zullen wij bijvoorbeeld in Papenburg een digitaal bouwaanvraagproces met monitoring invoeren – eerder dan door de staatswetgever is voorgeschreven.

Tegelijkertijd moet persoonlijk contact nog steeds mogelijk zijn. In een rechtstreeks gesprek kunnen obstakels vaak snel en onbureaucratisch uit de weg worden geruimd. Individuele oplossingen op maat voor elke persoon – dat moet altijd de eis zijn op het stadhuis. Ik zou ook graag zien dat we tot ‘s avonds langere en flexibelere kantooruren hebben.

Jij hebt het laatste woord. Wat is er nog meer belangrijk voor je?

Voor mij gaat het om saamhorigheid. Ik ben ervan overtuigd dat we samen een sterk Papenburg nog beter kunnen maken en naar een hoger niveau kunnen tillen. We worden meer en meer stedelijk. Meer en meer mensen willen hier wonen. Ik zou de hoofdverantwoordelijkheid voor het vormgeven van deze ontwikkeling op mij willen nemen en daarbij economie en natuurbehoud steeds met elkaar in overeenstemming willen brengen. Het is voor mij ook belangrijk dat een op de burger gericht bestuur zich bekommert om alle mensen in onze buurten. Daarom zal ik midden in de dingen blijven staan en bijvoorbeeld door de hele stad spreekuren voor burgers houden.

Dank u voor het interview en veel succes bij de verkiezingen op 12 september. A.T.L.